Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của Chính phủ

Theo Điều 76 của Luật Điều ước quốc tế 2016, Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Hiệp định EVFTA, phê duyệt kế hoạch thực hiện, quyết định biện pháp chỉ đạo, điều hành hoặc biện pháp khác để thực hiện Hiệp định EVFTA. Theo đó, ngày 06 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1201/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). 

Kế hoạch hành động này xác định rõ mục tiêu, các nhiệm vụ chủ yếu và các Bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện với lộ trình cụ thể. Trong đó, các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm 5 nhóm chính: công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước EU; công tác xây dựng pháp luật, thể chế; nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại cơ sở doanh nghiệp; và chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Quyết định 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA

Công văn số 6548/VPCP-QHQT ngày 10 tháng 8 năm 2020 về việc Phụ lục kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Chính phủ.

 


Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của các Bộ, ngành

1. Bộ Công Thương: Quyết định số 2091/QĐ-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Bộ Công Thương

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quyết định số 1813/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 8 năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP và EVFTA của Bộ Tài nguyên và môi trường

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quyết định số 3233/QĐ-BNN-HTQT ngày 20 tháng 8 năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Bộ Ngoại giao: Quyết định số 1783/Qđ-BNG ngày 24 tháng 8 năm 2020 về triển khai Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

5. Bộ Tài chính: Quyết định số 1241/QĐ-BTC ngày 24 tháng 8 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Quyết định số1061/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 9 năm 2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

7. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Quyết định số 2482/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 9 năm 2020 ban hành kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA và EVIPA của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

8. Bộ Nội vụ: Quyết định số 623/QĐ-BNV ngày 10 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu của Bộ Nội vụ

9. Bộ Khoa học và Công nghệ: Quyết định số 2473/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của Bộ Khoa học và công nghệ

10. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quyết định số 1400/QĐ-BKHĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

11. Bộ Thông tin và Truyền thông: Quyết định số 1525/QĐ-BTTTT ngày 08 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông để thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

12. Bộ Quốc Phòng: Quyết định số 2847/QĐ-BQP ngày 14 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của Bộ Quốc Phòng

13. Bộ Tư pháp: Quyết định số 2055/QĐ-BTP ngày 02 tháng 10 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu của Bộ Tư pháp

14. Bộ Xây dựng: Quyết định số 1286/QĐ-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu của Bộ Xây dựng

15. Thanh tra Chính phủ: Kế hoạch số 1458/KH-TTCP ngày 24 tháng 8 năm 2020 về việc thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

16. Ngân hàng nhà nước: Quyết định số 1575/QĐ-NHNN ngày 04 tháng 9 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

17. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Quyết định số 1328/QĐ-VHL ngày 01 tháng 9 năm 2020 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

18. Đài tiếng nói Việt Nam: Văn bản số 2171/TNVN-TKBT ngày 01 tháng 9 năm 2020 về kế hoạch tuyên truyền về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của Đài tiếng nói Việt NamĐối tác