Văn bản pháp luật

Tìm kiếm

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
30/2020/TT-BCT Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) về phòng vệ thương mại 26/11/2020  Tải về
111/2020/NĐ-CP Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022 18/09/2020  Tải về
103/2020/NĐ-CP Nghị định quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu 04/09/2020  Tải về
102/2020/NĐ-CP Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam 01/09/2020  Tải về
6548/VPCP-QHQT Phụ lục kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Chính phủ 10/08/2020  Tải về
1201/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) 06/08/2020  Tải về
5079/BKHĐT-QLĐT Thực hiện cam kết về đấu thầu trong Hiệp định EVFTA 06/08/2020  Tải về
1175/QĐ-TTg Quyết định về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) 04/08/2020  Tải về
1949/QĐ-BCT Quyết định đính chính Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu 24/07/2020  Tải về
11/2020/TT-BCT Thông tư quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu 15/06/2020  Tải về
102/2020/QH14 Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu 08/06/2020  Tải về
Dự thảo Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu  Tải về

Đối tác